МАГИСТЪР В УНСС 


Предимствата:

 • Над 80 утвърдени и модерни специалности, които са разпознаваеми и търсени от бизнеса и публичния сектор;
 • Изключително успешна реализация на на завършилите, които формират елита на нацията;
 • Висококвалифицирани преподаватели, които са на престижни управленски и експертни позиции в държавното управление, неправителствения, стопанския сектор и редица международни организации;
 • Съвременни учебни плановe, програми и методи на преподаване, които съответстват на световните стандарти;
 • Модерна учебна база и средства за обучение, богати библиотечни фондове и др.;
 • Високо качество на обучението и лесна връзка с практиката.
 

Професионални направления:

 • Икономика
 • Администрация и управление
 • Обществени комуникации и информационни науки
 • Политически науки
 • Социология, антропология и науки за културата
 

Специалности

УНСС е най-търсеният университет за придобиване на ОКС “магистър” в България, доказан лидер и естествен притегателен център за желаещите да продължат образованието си. Предлагат се специалности в редовна и дистанционна форма на обучение. За повече информация: тук

 

Съвместни магистърски програми

Английска и българска диплома от съвместната магистърска програма Европейски бизнес и финанси“ на УНСС и Университета Нотингам Трент

„Европейски бизнес и финанси“ е съвместна магистърска програма на УНСС и Университета Нотингам Трент, Великобритания. Успешно завършилите получават магистърска степен и от двата университета, която е равносилна на придобита магистърска степен във Великобритания. В програмата, която е създадена през 2007 г., в момента се обучава десетият випуск. Тя е с продължителност четири семестъра, като първите два са в УНСС, третият – в Университета Нотингам Трент, а четвъртият, в който има задължителен стаж и подготовка на дипломна работа, може да бъде по желание в България или Великобритания. Обучението е на английски език, по английски стандарти и в малки групи, в които всеки студент получава персонално внимание. За нея могат да кандидатстват всички завършили бакалавърска степен в България и чужбина. Завършилите програмата имат много успешна професионална реализация, като повечето от тях работят на престижни позиции в международни компании, а други продължават обучението си в докторски програми.

Международна магистърска програма по икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“

Магистърската програма по Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от Международната образователна мрежа по ядрена сигурност, в която УНСС членува от 2014 г., както и от Агенцията за ядрено регулиране, Министерството на енергетиката и Министерството на външните работи. Програмата стартира през учебната 2015/2016 г., като основната й цел е подготовката на висококвалифициран ръководен състав за нуждите на ядрената сигурност. В нея се обучават студенти от България, Нигерия, Ливан, Замбия, Йордания и Буркина Фасо, като повечето от тях са стипендианти на Международната агенция за атомна енергия. Обучението се осъществява на английски език в продължение на четири семестъра. Учебният план е съобразен с изискванията за придобиване на магистърска степен в България и правилата на Международната агенция за атомна енергия.

 

Форми на обучение

Магистърските програми в  УНСС са в две форми на обучение: редовна и дистанционна. Редовната форма е само в УНСС – София, а дистанционната – в УНСС – София и в Регионалния център за дистанционно обучение – Хасково.

Редовното обучение може да бъде държавна поръчка (само за приема през м. септември) и срещу заплащане. Държавната поръчка е за 2 семестъра, като при по-дълъг срок на обучение, следващите семестри се заплащат.  Дистанционното обучение е само срещу заплащане.

 • дава възможност за регулярен контакт с висококвалифицирани преподаватели;
 • позволява използване на богатите библиотечни фондове и електронни ресурси на университета;
 • осигурява достъп до съвременната материално-техническа база;
 • позволява участие на студентите в извънаудиторни форми и социалнизирането им в младежка среда
 • е подходяща за студенти, които работят, отглеждат децата си, живеят в отдалечени населени места или са в неравностойно положение;
 • се осъществява чрез комбинация от присъствени занятия (в събота и неделя) и използване на модерни учебници и учебни материали, разположени в интернет-базирана система с високоскоростен достъп;
 • е традиционна за университета и се развива интензивно чрез участието в международни и национални образователни проекти;
 • е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.
 

Срокове на обучение

Продължителността на обучението в отделните магистърски специалности  е от два до четири семестъра. При повечето от тях продължителността е в зависимост от завършеното професионално направление и специалността в бакалавърската степен. В някои специалности максималният срок на обучение е 4 семестъра, като при тях двусеместриалната магистратура е само за завършилите същата специалност в ОКС “бакалавър”, трисеместриалната – за завършилите друга специалност от същото или близки професионални направления, а четирисеместриалната – за завършилите други професионални направления. Друга група специалности са с продължителност 2 и 3 семестъра, като  трисеместриалната магистратура е за завършилите други професионални направления. Третата група магистърски специалности са с продължителност само 2 семестъра, като част от тях са само за придобилите определена специалност или специалности в бакалавърската степен, а останалите са предназначени за завършилите всички специалности и направления в ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

 

Приемни изпити

Приемният изпит е под формата на тест. В зависимост от професионалното направление на придобитата специалност в бакалавърската степен, кандидатите се явяват на тест за икономисти или неикономисти в електронен и/или хартиен формат. За отделни специалности се полага и втори кандидатмагистърски изпит по английски език. Кандидатите за специалностите „Бизнес социология и психология“ и Социология със специализация „Социални изследвания, анализи и проекти“ могат да се явяват по избор на тест или на социологическо есе. Кандидатите за специалността “Политология” със специализация ‘Приложна политология”  се явяват по избор на тест или на политологично есе. Кандидатите за специалностите с преподаване на английски език полагат по избор тест ( за икономисти или неикономисти на бълг. език) или есе по олпределена тема на английски език. Кандидатите за прием след професионален бакалавър полагат кандидатмагистърски изпит само под формата на есе.

Примерни тестове

 

График за прием

Приемът на кандидат-магистри в УНСС е два пъти годишно – през септември и през януари. При септемврийския прием се предлага цялата палитра от специалности, като за повечето от тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и държавна поръчка. През периода февруари – март се провеждат предварителни кандидатмагистърски сесии за приема през септември.


Септември 2017 г.

Редовна сесия

 • Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 21.08.2017 г. до 12.09.2017 г.
 • Прием на документи за хартиена сесия – от 21.08.2017 г. до 19.09.2017 г.
 • Кандидатмагистърски тест (за икономисти и неикономисти) в електронен формат – от 13.09 до 14.09.2017 г.
 • Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 15.09.2017 г.
 • Кандидатмагистърски тест (за икономисти и неикономисти) в хартиен формат  – 24.09.2017 г.
 • Изпит по английски език в хартиен формат – 24.09.2017 г. от 14 ч.
 • Есе в хартиен формат – 24.09.2017 г. от 1530 ч.
 • Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 26.09.2017 г.
 • Обявяване на класиране – 28.09.2017 г.
 • Записване на новоприети студенти – от 02.10.2017 г. до 09.10.2017 г. /без събота и неделя/.

Януари 2018 г.

 • Прием на документи за хартиена и електронна сесия – от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и от 03.01.2018 г. до 11.01.2018 г.
 • Прием на документи за хартиена сесия – от 11.12.2017 г. до 22.12.2017 г. и от 03.01.2018 до 18.01.2018 г.
 • Кандидатмагистърски тест (за икономисти и неикономисти) в електронен формат – от 15.01.2018 г. до 16.01.2018 г.
 • Обявяване на резултатите от електронна сесия – до 17.01.2018 г.
 • Кандидатмагистърски тест (за икономисти и неикономисти) в хартиен формат – 21.01.2018 г.
 • Изпит по английски език в хартиен формат – 21.01.2018 г. от 12 ч.
 • Есе в хартиен формат – 21.01.2018 г. от 1430 ч.
 • Обявяване на резултатите от хартиена сесия – 23.01.2018 г.
 • Обявяване на класиране – 25.01.2018 г.
 • Записване на новоприети студенти – от 29.01 до 05.02. 2018 г. (без събота и неделя).
 

Документи

 

Такси

Таксата за кандидатмагистърския изпит в УНСС – София е в размер на 50 лв. и се внася  в банков клон на всяка търговска банка по сметка на УНСС. За явяване на всеки следващ изпит в рамките на същата сесия се заплаща допълнителна такса от 30 лв. Например, ако се явите на тест за икономисти или неикономисти и на изпит по английски език, за теста плащате 50 лв., а за изпита по английски език – 30 лв. Таксата за кандидатмагистърския изпит в РЦДО – Хасково е в размер на 50 лв. и се внася  по банкова сметка на УНСС – РЦДО Хасково.

Виж повече

 • Семестриалната такса за обучение в държавна поръчка в ОКС  „магистър“ – редовна форма зависи от професионалното  направление и е от 231 до 335 лв.
 • Семестриалната такса за обучение срещу заплащане в ОКС  „магистър“ – редовна и дистанционна форма за специалностите с преподаване на български език в УНСС – София е 900 лв., а за специалностите с преподаване на английски език – 1 800 лв.
 • Семестриалната такса за обучение срещу заплащане в ОКС  „магистър“ – дистанционна форма в РЦДО – Хасково е 800 лв.

Виж повече

 

Балообразуване

В УНСС могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в ОКС „магистър“ български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско, които притежават диплома за ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ със срок на обучение не по-малко от пет години и с успех не по-нисък от добър (за специалностите срещу заплащане) .
 • Приемът за всички магистърски специалности се извършва чрез полагане на конкурсен изпит. За кандидатите, придобили ОКС „бакалавър“, изпитът е под формата на тест в хартиен или електронен формат, а за отделни специалности – по избор между тест в хартиен или електронен формат и писмено есе.
 • За участие в кандидатмагистръския прием се заплаща такса.
Състезателният бал на кандидат-магистрите се образува като сума от следните две оценки:
 1. Успех от дипломата за завършена степен на висше образование (ОКС „бакалавър“, ОКС „професионален бакалавър“ или ОКС „магистър“  със срок на обучение не по малко от 5 години. Това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и средния успех от оценките от държавните изпити и/или от защитата на дипломната работа);
 2. Оценката от състезателния кандидатмагистърски изпит.

Кандидат-студентите за магистърска степен не получават състезателен бал и не участват в класирането, ако:

 • не са положили състезателен изпит;
 • имат анулиран състезателен изпит;
 • имат слаба оценка на състезателния изпит.
 

Класиране и записване

 • В класирането участват само кандидати, които са издържали успешно кандидатмагистърски изпит.
 • Класирането е в низходящ според състезателния бал и по реда на специалностите и формите на обучение, посочени от кандидат-магистрите в състезателния картон.
 • При класирането се спазва последователността на шифрите на специалностите, посочени от кандидат-магистъра, а не тяхното словесно описани. При допуснато несъответствие отговорност носи кандидат-магистърът.
 • Кандидат-магистрите не се класират за специалности и форми на обучение, които не са посочени в състезателния картон.
 • Кандидат-магистрите, получили равен състезателен бал на последното планово място за същата специалност, се приемат над утвърдените места.
 • Кандидатите са длъжни да се информират за датата на класиране и срока за записване.
Срок за записване (прием септември 2017 г.): от 02.10 до 09.10.2017 г. (без събота и неделя).

Срок за записване (прием януари 2018 г.): от 29.01 до 05.02.2018 г. (без събота и неделя).

При записване кандидат-магистрите представят следните документи:

 1. Документи за записване на новоприети студенти (по образец);
 2. Лична карта, която след проверка се връща на кандидат-магистъра;
 3. Две снимки с паспортен формат;
 4. Документ за внесена семестриална такса за обучение за съответната форма на обучение – редовна или дистанционна;
 5. Диплома за завършено средно образование (оригинал и ксерокопие).

Записването на новоприетите студенти в ОКС „магистър“ в УНСС – София става:

 • в Центъра за прием на документи – за редовна форма на обучение;
 • в Центъра за дистанционно обучение (на първия етаж срещу централния вход).

Записването на новоприетите студенти в ОКС „магистър“ в РЦДО – Хасково става сградата на Регионалния център в гр. Хасково.

Новоприетите студенти се записват със заповед на ректора по обявения график. Кандидат-студентите, които не са се записали в определените срокове, губят студентските си права.

 

 
 • Радост

  Специалност “Национална сигурност”

  “Избрах тази специалност, защото интересите ми са в сферата на сигурността, икономиката и политическите науки. Преподавателите са висококвалифицирани и авторитетни експерти от практиката. Уверена съм, че чрез знанията, които получих ще имам възможност да се реализирам като експерт по сигурността в управленски и административни звена на изпълнителната власт.”